Slide Ние предоставяме правни услуги в сферата на гражданското и търговското право, обединявайки екип от адвокати с практика и акцент върху бизнес перспективите. Основен фокус на дейността на aдвокатско дружество „Недялков и Згурова“ е предоставянето на правни консултации в областта на корпоративното и търговското право, на инвестиционното строителство и сделките с недвижими имоти.

ЕКИП

Eкип от адвокати с практика
и акцент върху бизнес перспекивите.

Team member
Христофор Недялков
Управляващ партньор
Христофор Недялков
Управляващ партньор
Христофор Недялков
Управляващ партньор
Bio

Христофор Недялков

Управляващ партньор

Адвокат Христофор Недялков е магистър по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2005г.).

Притежава втора специалност – „Общество и право на Германия“ в Институт „Германикум”, Софийски университет.  Завършил е и международни отношения в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2003г.)

Работи в областта на извънсъдебните преговори, строителство и договорни условия на FIDIC– жълта и червена книга, корпоративно, търговското и дружествено право, преструктуриране на банкови задължения, търговска несъстоятелност, управление на проекти, ,данъчни оптимизации, публични дружества, обществени поръчки.

Езици – български (майчин), английски и немски език.

Член е на Софийска адвокатска колегия, Арбитражния съд при КРИБ и Сдружение „Българското общество по строително право“

Team member
Ива Згурова-Шопова
Управляващ партньор
Ива Згурова-Шопова
Управляващ партньор
Ива Згурова-Шопова
Управляващ партньор
Bio

Ива Згурова-Шопова

Управляващ партньор

Адвокат Ива Згурова-Шопова е магистър по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2006г.)

Работи в областите на търговското и дружественото право, строителството, интелектуалната собственост, вещното, облигационното право, административното право и процес, семейното и наследственото право, гражданското право и процес.

Има опит с регистрацията на търговски марки в Патентното ведомство на Република България и в Европейското патентно ведомство. Предоставя консултации във връзка с получаването на статут за постоянно пребиваване на чужденци в страната, придобиването на българско гражданство по произход и по натурализация.

Езици – български (майчин), английски, френски и руски език.

Член е на Софийска адвокатска колегия и Международен арбитражен съд при Сдружение „Алианс за Правно Взаимодействие“.

Team member
Лора Каменова
Партньор
Лора Каменова
Партньор
Лора Каменова
Партньор
Bio

Лора Каменова

Партньор

Адвокат Лора Каменова е магистър по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2013г.).

Има опит в областта на търговското и дружественото право, семейното и наследственото право, трудовото право, вещното право, облигационното право, гражданско право и процес, административното право и процес.

Езици – български (майчин), английски език.

Член е на Софийска адвокатска колегия.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Практиката ни включва структуриране на нови бизнеси и преструктуриране на действащи предприятия, консултиране на ежедневната им дейност и стратегическо развитие и регулиране на правната рамка на отношенията им с техни съдоговорители, както и със служителите в съответните структури. Консултирането на корпоративни клиенти е насочено към управлението на търговските дружества, воденето на дружествените дела от правен характер, отговорностите и дейността на управителните органи, отношенията между съдружници и акционери. Сферите ни на дейност включват също специфичните договорни отношения по създаване на неперсонифицирани обединения от типа джойнт-венчър, изграждането и оперирането на холдингови предприятия, офшорни участия в юридически лица, сключването на договори за франчайзинг, застраховането на активи и дейности, събирането на вземания и други.

Консултираме в областта на сливанията и придобиванията, структурирането и финансирането на транзакции от различен вид и обем на оборота, преструктуриране на банкови кредити и обезпечения, издаване на облигационни инструменти, предоставяне на заеми и кредити, търговска несъстоятелност и стабилизация, включително във връзка с разпореждане с активи по начин, различен от сделките по прехвърляне на права (като например, увеличаване на капитала на търговски дружества или учредяване на такива посредством апорт на непарична вноска с предмет движими вещи на значителна стойност, съвкупности от такива, вземания или недвижими имоти). Част от предоставяните от нас услуги са и планирането на данъчния ефект от подобни сделки, както и на последиците от вътрешни и международни финансови транзакции, обединения, преобразувания и придобивания, (индивидуални и корпоративни; косвени и преки данъци).

Консултираме клиенти в рамките на целия процес по инвестиционно проучване и строителство. Част от професионалния ни опит са и съпътстващите преддоговорни и договорни отношения, процедурите по обществените поръчки, административни процедури, управление и оптимизиране на проекти, както и банковите сделки, учредяването на разнообразни по вид лични и вещни обезпечения, застрахователните договори и отношения и др. във връзка с това. Експерти сме в договорни условия на FIDIC и базираните на тях търговски отношения. Извършваме цялостното проследяване на собствеността на недвижими имоти, подготовката и представителството по имотни сделки на индивидуални и бизнес имоти, учредяването на вещни права, due diligence процедури и др. Предоставяме текущо правно обслужване на дейността на строителни и инвестиционни компании.

Предоставяме правно съдействие при предварителното проучване и регистрация на търговски марки в Република България и в Европа, услуги и представителство във връзка със защита на авторски и сродни права, включително по спорове с предмет права на индустриална собственост. Предоставяме правни консултации в областта на защитата на личните данни, както и по отношение на всякакви процедури по осигуряване на съответствие на дейността на нашите клиенти съобразно относимите норамативни изисквания.

Осъществяваме процесуално представителство и защита на всички инстанции пред съд по граждански, търговски, административни дела, наказателни дела с административен характер и изпълнителни дела, както и пред арбитражни институции и специализирани държавни органи.

Практиката ни включва структуриране на нови бизнеси и преструктуриране на действащи предприятия, консултиране на ежедневната им дейност и стратегическо развитие и регулиране на правната рамка на отношенията им с техни съдоговорители, както и със служителите в съответните структури. Консултирането на корпоративни клиенти е насочено към управлението на търговските дружества, воденето на дружествените дела от правен характер, отговорностите и дейността на управителните органи, отношенията между съдружници и акционери. Сферите ни на дейност включват също специфичните договорни отношения по създаване на неперсонифицирани обединения от типа джойнт-венчър, изграждането и оперирането на холдингови предприятия, офшорни участия в юридически лица, сключването на договори за франчайзинг, застраховането на активи и дейности, събирането на вземания и други.

Консултираме в областта на сливанията и придобиванията, структурирането и финансирането на транзакции от различен вид и обем на оборота, преструктуриране на банкови кредити и обезпечения, издаване на облигационни инструменти, предоставяне на заеми и кредити, търговска несъстоятелност и стабилизация, включително във връзка с разпореждане с активи по начин, различен от сделките по прехвърляне на права (като например, увеличаване на капитала на търговски дружества или учредяване на такива посредством апорт на непарична вноска с предмет движими вещи на значителна стойност, съвкупности от такива, вземания или недвижими имоти). Част от предоставяните от нас услуги са и планирането на данъчния ефект от подобни сделки, както и на последиците от вътрешни и международни финансови транзакции, обединения, преобразувания и придобивания, (индивидуални и корпоративни; косвени и преки данъци).

Консултираме клиенти в рамките на целия процес по инвестиционно проучване и строителство. Част от професионалния ни опит са и съпътстващите преддоговорни и договорни отношения, процедурите по обществените поръчки, административни процедури, управление и оптимизиране на проекти, както и банковите сделки, учредяването на разнообразни по вид лични и вещни обезпечения, застрахователните договори и отношения и др. във връзка с това. Експерти сме в договорни условия на FIDIC и базираните на тях търговски отношения. Извършваме цялостното проследяване на собствеността на недвижими имоти, подготовката и представителството по имотни сделки на индивидуални и бизнес имоти, учредяването на вещни права, due diligence процедури и др. Предоставяме текущо правно обслужване на дейността на строителни и инвестиционни компании.

Предоставяме правно съдействие при предварителното проучване и регистрация на търговски марки в Република България и в Европа, услуги и представителство във връзка със защита на авторски и сродни права, включително по спорове с предмет права на индустриална собственост. Предоставяме правни консултации в областта на защитата на личните данни, както и по отношение на всякакви процедури по осигуряване на съответствие на дейността на нашите клиенти съобразно относимите норамативни изисквания.

Осъществяваме процесуално представителство и защита на всички инстанции пред съд по граждански, търговски, административни дела, наказателни дела с административен характер и изпълнителни дела, както и пред арбитражни институции и специализирани държавни органи.

КОНТАКТИ

Свържете се с нас

гр. София 1504, район Средец,
бул. „Цар Освободител“ 33,
Вход А (ляв), Етаж 2, Апартамент 6 (десен)

телефон: +359 2 9800553
Факс: +359 2 9800449

Пишете ни